RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Gabinet Weterynaryjny Vet-Com Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 71, 10-237 Olsztyn, NIP 7393419508, Regon 519614810, tel. 89 526 13 33, email: biuro@vet-com.pl.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być przewoźnicy lub pośrednicy realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym, a także podmioty świadczące Administratorowi usługi prawne, finansowe, informatyczne.
  4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w biurze Spółki oraz w biurach Oddziałów Spółki.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.